Δημοσιογραφικά Ντοκουμέντα και άνθρωποι στην εποχή του covid

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Το project «ΠΑΡΟΝΤΕΣ» φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://parontes.imdd.org

Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και την ευθύνη του iMEdD  (Incubator for Media Education and Development –  Aστική μη Kερδοσκοπική Eταiρεία), το οποίο διατηρεί αποκλειστικώς και όλα τα δικαιώματα περιεχομένου.

Τα πρόσωπα που εμφανίζονται ή αναφέρονται στις φωτογραφίες, βίντεο ή κείμενα έχουν δώσει εγγράφως την συναίνεση τους για το σκοπό αυτό.

Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και κινηματογραφιστές καταγράφουν το υλικό τους τηρώντας όλα τα μέτρα προφύλαξης που έχουν θεσμοθετηθεί από τους κρατικούς φορείς για την υγεία και ασφάλεια τόσο των ιδίων προσωπικά, όσο και του κοινωνικού συνόλου.

Το σύνολο των δικαιωμάτων αναπαραγωγής ή δημοσίευσης του περιεχομένου ανήκουν αποκλειστικά στο iMEdD.

Το iMEdD (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://parontes.imedd.org αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης της ιδιωτικότητάς σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως υπό την ιδιότητά σας ως εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεργαζόμενοι τρίτοι, ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας, ενδιαφερόμενοι και επιλεγέντες για χρηματοδότηση, πρώην ή ενεργοί partners, mentors.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην αναγνώριση σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, ο ΑΦΜ, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, οι αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/ προπληρωμένων καρτών σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας ( και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας.

1. Τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα σας ζητά πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας.  Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά, τα παρακάτω στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τρόπος χρέωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνει και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή αριθμό λογαριασμού σε περιπτώσεις λήψης εμβάσματος.

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά κανόνα για την εκτέλεση μιας μεταξύ μας σύμβασης υπό την ιδιότητα σας ως χρήστη των υπηρεσιών μας ή/και ως προμηθευτή μας ή/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας ή/και ως ενδιαφερόμενο για τις δράσεις και τα διάφορα προγράμματα μας. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τη σχέση μας μαζί σας σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιούμε ή τα καταστρέφουμε.

2. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 15 ετών.

3. Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Α. Για την υπογραφή και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Β. Γιατί είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση μας, όπως να εκπληρώσουμε τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις.

Γ. Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων υπό την έννοια ενός επιχειρηματικού ή εμπορικού λόγου για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες υπό τον όρο ότι η επεξεργασία αυτή δεν παραβλάπτει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, όπως παραδείγματος χάριν για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη, για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας, για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την ευχρηστία του ιστοτόπου μας, για να εκτελέσουμε τις μεταξύ μας συναλλαγές, για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και να καταγράψουμε τυχόν παράπονα σας

Δ. Διότι μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας.

4. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Κατά την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε κάποια εξ αυτών σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές μας που θα λειτουργούν είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας είτε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Παραδείγματα τρίτων μερών μπορεί να αποτελούν εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι, οικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές, ασφαλιστικές εταιρείες, διαφημιστικές εταιρείες κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι όσοι εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας θα λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται κάθε φορά ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας  σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

 5. Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) βάσει συμβατικών μας υποχρεώσεων ή διότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα οι κατάλληλες αυτές εγγυήσεις περιλαμβάνουν συνήθως την υπογραφή των τυποποιημένων ρητρών προστασίας που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω ρητρών, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναγράφεται παρακάτω.

 6. Για πόσο καιρό τηρούμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της σχέσης μας και όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν να τα διατηρήσουμε περαιτέρω, όταν δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις ή με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας (εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε σε αυτή).

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αν αυτό συμβεί θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και εκ των προτέρων, πληροφορώντας σας για την λογική της σκοπούμενης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και τυχόν συνέπειες για εσάς.

8. Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή  συγκατάθεσή σας ή αν θεωρούμε ότι  έχουμε υπέρτερο έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

9. Τα δικαιώματα σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να δείτε ή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Β. Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή.

Γ. Δικαίωμα διαγραφής, ήτοι το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών («δικαίωμα στη λήθη»). Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

Δ. Δικαίωμα εναντίωσης, ήτοι το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν βασιζόμαστε σε υπέρτερο έννομο συμφέρον μας, αλλά για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας, θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

Ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ήτοι το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, η επεξεργασία είναι παράνομη ή δεν χρειάζεται να τα διατηρούμε για τους σκοπούς που τα συλλέξαμε.

ΣΤ. Δικαίωμα στη φορητότητα, ήτοι το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς και να ζητήσετε να διαβιβαστούν από εμάς απευθείας σε άλλους οργανισμούς που θα μας κατονομάσετε.

Ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση (προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί) αλλά αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται την διακοπή κάποιων υπηρεσιών που σας παρείχαμε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στη διεύθυνση Σταδίου 3Α, 10562 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

10. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, εφόσον θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

11. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Κατ’ αρχάς διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά/επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, επεξεργασία από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους.

12. Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε παρακαλούμε δείτε την πολιτική χρήσης .

13. Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρεία στις 09/11/2018 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν ισχύ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Όροι χρήσηςΔέχομαι